Edyta Wypierowska "Ulotność zdarzeń".
Układanie fotografii przypomina porządkowanie myśli i przeżyć.
Jest to próba oczyszczenia pami
ęci i wprowadzenia ładu w nas samych.

Zale
żało mi, aby fotografie - polaroidy dotykały jednej chwili. Jak krótkie spojrzenie,
gdzie tylko niektóre szczegó
ły są tak intensywne jak ogólne wrażenie. Specyfika tego
materia
łu fotograficznego dotycząca braku możliwości powielania i unikatowość,
jak u
łamek sekundy, której nie da się powtórzyć, oddają charakter tej pracy.
Polaroidy uk
ładałam czwórkami tak, aby tworzyły krótką historię, gdzie trudno doszukiwać się
dok
ładnej narracji. Każde następne zdjęcie jest kontynuacją poprzedniego pomimo tego,
że nie zostało wykonane w tym samym miejscu i czasie.
Odtwarzaj
ąc sytuacje w myślach nigdy nie jest tak, że całość jest o tej samej intensywności.
Cz
ęściej przypominamy sobie zapach, smak lub kolor, niż przebieg samego zdarzenia
lub odwrotnie, kolor lub zapach przywo
łują już dawno zapomniane sytuacje.
To jak sen, którego tre
ść trudno opowiedzieć, a jedynie co się pamięta po przebudzeniu,
to emocje jakie w nas pozostawi
ł. Stan, w którym przeszłość ulega uteraźniejszeniu,
kiedy nast
ępuje zerwanie z cyklicznym biegiem czasu, a przedmiotem kontemplacji
staje si
ę nietrwałość i niedoskonałość sama w sobie.
Cztery obrazy-fragmenty tworz
ą obraz chwili. Rodzaj wizualnego haiku, gdzie zamiast słów
dobrane s
ą fotografie. Są to chwile różnorodne jak suma codziennych doznań.
Niektóre zestawienia mog
ą robić wrażenie niedokończonych. Celowo budowałam zestawy
w ten sposób nie roszcz
ąc sobie prawa do jedynej interpretacji. Pozostawiam miejsce
na dalszy rozwój, odwo
łując się do naszej pamięci, która zestawia w nas obrazy
cz
ęsto bardzo różnorodne na pozór wręcz sprzeczne a oddające wrażenia związane
z okre
śloną chwilą. Doskonałość domaga się podziwu, rezygnacja z tego co dopełnione
i sko
ńczone, daje pełną swobodę skojarzeniową i ukazuje więcej niż jedną jedyną interpretację.
Ostatecznie to wyobra
źnia jest twórcą obrazu.

Edyta Wypierowska


Edyta Wypierowska uko
ńczyła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu Wydział
Komunikacji Multimedialnej, kierunek Fotografia (dyplom magisterski w Pracowni Fotografii
Intermedialnej ad. Krzysztofa J. Baranowski). Jej fotografie publikowane by
ły
w Fotografii (nr.14, 2004)}, Pinhole Journal (nr.20#2, 2004, USA)} oraz
w Odwzajemnionych spojrzeniach Zbigniewa Tomaszczuka (Typoscript 2004, Wroc
ław).
Prace Edyty Wypierowskiej znajduj
ą się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku.


Wystawa czynna od 26 lipca do 17 sierpnia 2007
Serdecznie zapraszam Kurator Anna Wolska