Michał Węgrzyn - „Poza czasem II”
„Czas. Nim go wypowiem, jego już nie ma. A jednak zawsze obecny, choć umiera w każdej sekundzie.
Odwieczna chronologia. Mityczny w
ąż wciąż pożera własny ogon.”

„W wi
ększości swoich realizacji zastanawiam się nad możliwościami fotografii w „zarejestrowaniu” czasu.
To w
łaśnie świadomość nieubłaganie „płynącego” czasu, stała się główną przyczyną motywującą mnie
do fotografowania. Próby zobrazowania poj
ęcia jakim jest czas podejmowałem już w wielu
wcze
śniejszych realizacjach. Wszystkie one funkcjonują pod wspólnym hasłem „Poza czasem”.
Tym razem, w ramach ekspozycji „Poza czasem II” w Galerii Obok prezentuj
ę swój najnowszy cykl Addenda
[
łac. „to co winno być dodane, załączniki, przypiski”]. Addenda jest moim, osobistym zbiorem wizualnych
przypisów i za
łączników dotyczących jednego miejsca, wywodzi się z fotografii dokumentalnej, przedstawia
ka
żdorazowo ten sam obiekt (bądź jego fragmenty) rejestrowane według pewnego systemu, w określonych
odst
ępach czasu.”
„Nasyp kolejowy – dziel
ący na dwie części miasto, przecinający je, jednocześnie pozostając obiektem
niepotrzebnym, wr
ęcz niezauważalnym. Jest to w pewnym sensie miejsce magiczne, moje miejsce.
Stykaj
ąc się z nim na co dzień, on sam zaczyna żyć, choć dla wielu jest niedostrzegalnym, codziennym
widokiem. Materia
ł zgromadzony posłużył do skonstruowania wypowiedzi, w której sam obiekt
sta
ł się tylko pretekstem.
We wszystkich prezentowanych fotografiach, efekt ko
ńcowy powstaje poprzez złożenie
od 3 do 5 negatywów. Tym samym wiele obrazów zostaje zamkni
ętych w jedną całość, tworząc nowy
wizerunek rzeczywisto
ści, nieco okaleczony względem oryginału. Jednak istotą pozostaje łączenie kilku
odcinków czasowych (z poszczególnych fotografii), które tworz
ą pewnego rodzaju meta-czas,
gdzie funkcjonowanie odleg
łych jednostek czasowych staje się możliwe - dzięki zdolnościom
jakie posiada fotografia.”

Micha
ł Węgrzyn