Katarzyna Widmańska

Katarzyna Widmańska jest absolwentką Instytutu Sztuki AP w Krakowie, dyplom z rysunku
w pracowni prof. Piotra Jargusza. Fotografi
ą zainteresowała się dopiero pod koniec studiów.
"Kiedy
ś pożyczyłam aparat w celu zrobienia dokumentacji moich obrazów i tak zupełnie
przypadkiem narodzi
ła się moja największa pasja - fotografia."
Oprócz plastycznego zaplecza, jakie wynios
ła ze studiów, Kasia jest fotograficznym
samoukiem. Zapytana o stosunek do w
łasnych realizacji, autorka odpowiada - "od początku
mojego fotografowania nie umia
łam chodzić i "pstrykać" pociągała mnie natomiast
mo
żliwość kreowania rzeczywistości, pokazywania jej po przejściu przez pryzmat
w
łasnego "JA" i tak jest nadal. Fotograficzne wizje rodzą się najpierw u mnie w głowie,
dopiero potem w miar
ę możliwości staram się je realizować.
Autorka tworzy swoje realizacje w dwu technikach - klasycznej odbitki barytowej oraz
gumy dwuchromianowej.
Wystawy zbiorowe: Galeria NCK, Kraków 2003; Galeria Bezdomna Kraków 2004,
Nowy Jork 2005. Wystawy indywidualne: Club Oko Cafe, Kraków 2005;
Koffeina cafe Kraków 2006, Galeria Obok ZPAF - "Anatomia melancholii, Warszawa 2006.
Publikacje: Fotografia cyfrowa, listopad 2005; Miasto Kobiet listopad/grudzie
ń 2005,
Photoart, luty 2006.