Ryszard Ziemak

Urodzony 1936 w Grodnie. Od wczesnej młodości związany z górami, które wyzwoliły
w nim drug
ą jego pasję – fotografię. Czekan i linę zastępuje kamera fotograficzna.
W roku 1966 ma swoj
ą pierwszą tatrzańską wystawę indywidualną w Warszawskim
Towarzystwie Fotograficznym, otrzymuj
ąc za nią znaczące wyróżnienie – Dyplom Prezydium
Federacji Stowarzysze
ń Fotograficznych w Polsce za wysoki poziom artystyczny swoich prac.
W latach 70 wprowadza do swojego warsztatu kolor.
Systematycznie publikuje swoje fotografie w krajowych i zagranicznych periodykach
alpinistycznych – Taternik, Alipinismus, Himalayan Journal i in.
Wydaje równie
ż wiele własnych autorskich albumów o górach i nie tylko – „Świat Tatr”,
„Atlas of the Jewish World”, „Impresje tatrza
ńskie”, Morskie Oko”, Tatry bez Hranic”,
„W
śród wierchów i turni”.
Fotografie i albumy Ryszarda Ziemaka by
ły wielokrotnie wyróżniane i nagradzane.
Ryszard Ziemak jest cz
łonkiem Związku Polskich Artystów Fotografików
i Stowarzyszenia Autorów ZAIKS.