Jerzy Łapiński

Urodzony się 1954 roku w Warszawie. Fotografią zajmuje się od szkoły średniej.
W 1979 uko
ńczył Instytut Poligrafii Politechniki Warszawskiej. Od 1979 jest członkiem
Zwi
ązku Polskich Artystów Fotografików.
Autor nale
ży również do Związku Polskich Fotografików Przyrody.
Od 1979 do 1982 roku pracowa
ł jako wykładowca fotografii na Wydziale Grafiki
Akademii Sztuk Pi
ęknych w Warszawie. Prowadził również wykłady z fotografii w Łódzkiej
Szkole Filmowej i na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach.
Jerzy
Łapiński od 1977 roku zaprezentował swoje prace na 22 wystawachindywidualnych
w Polsce i za granic
ą. Brał udział w 12 wystawach zbiorowych w Polsce, Czechosłowacji
i Niemczech. Jego fotografie znajduj
ą się w licznych zbiorach i kolekcjach prywatnych
w Polsce, Czechos
łowacji, Niemczech, Szwecji i USA.
Warsztatowo specjalizuje si
ę w fotografii czarno-białej.