Konrad Pollesch

Urodzi
ł się w 1940 r.
Studiowa
ł filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1958 - 1963.
Od roku 1962 zajmuje si
ę fotografią, podróżując po wielu krajach m.in.: Austrii,
Finlandii, Francji, Niemczech, Szwajcarii, W
łoszech, Szwecji, oraz USA, gdzie
przebywa
ł dwukrotnie, jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej (w 1979 roku)
i Departamentu Stanu (w 1988 roku.)
Uprawia portret i pejza
ż, a od 1985 roku wykonuje zdjęcia w technice gumowej,
co zaowocowa
ło licznymi wystawami w kraju i zagranicą, m.in. "30 gum z cmentarza
Remuh" (Galeria Hadar, stycze
ń 1991), "Dwadzieścia zdjęć z jednego negatywu
w technice gumowej" (Galeria ZPAF w Krakowie, listopad 1992), "Pollesch
w Atucie GUMY" (Galeria Klubu Fotograficznego "ATUT" w Koninie, maj 1995),
" Konrad K. Pollesch GUMA" (Ma
ła galeria fotografiki ZPAF w Toruniu,
pa
ździernik 1995.), "Krakowskie zdjęcia w technice gumy" Lwów 2000,
"Kilka portretów i prac wykonanych w technice gumowej" Galeria ZPAF Kraków
kwiecie
ń 2003.
Od 1991 roku jest cz
łonkiem Europejskiego Stowarzyszenia Piktoralistów z siedzibą
w Brukseli. Konrad Pollesch specjalizuje się również w fotografowaniu dzieł sztuki.
Jest autorem zdj
ęć do albumów z serii "Muzea Świata", oraz dwóch monograficznych,
autorskich albumów o Muzeum Czartoryskich w Krakowie.
Wspó
łpracuje z licznymi czasopismami w kraju i zagranicą, publikując zdjęcia o tematyce
kulturalnej oraz portrety.
W latach 1987-1990 dokumentowa
ł działania teatru CRICOT 2 Tadeusza Kantora,
czego efektem by
ły wystawy: "Nigdy tu już nie powrócę" fotografie z prób, CRICOTEKA
czerwiec 1988, "Kantor w fotografii Pollesch'a" Pa
łac pod baranami, lipiec 1989,
"Kantor i jego teatr" Nowohuckie Centrum Kultury, "KANTOR, w drug
ą rocznicę śmierci"
Galeria fotografii ATELIER pod patronatem ZPAF, otwarcie 8 grudzie
ń 1992.
Na prze
łomie 2003/2004 pokazał w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego cieszącą się
ogromnym sukcesem wystawę fotomalarskich pastiszy "ANTENACI NASZYCH WIELKICH".
Prace K. Pollescha znajduj
ą się w zbiorach International Center of Photography
i Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Library of Congress w Waszyngtonie,
Musee d'Art et d'Histoire we Fryburgu w Szwajcarii, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w
Łodzi,
Muzeum Narodowym we Wroc
ławiu, Muzeum UJ i Muzeum Fotografii w Krakowie,
oraz licznych prywatnych kolekcjach w kraju i zagranic
ą.