Paweł Pierściński

Urodził się w Kielcach 25 maja 1938 roku. Fotografuje od 1952 roku. Debiutował w 1955 r.
na Ogólnopolskiej Wystawie Fotografii w Cz
ęstochowie. Jest członkiem Związku Polskich Artystów
Fotografików od 1964 roku. Pe
łnił funkcję Prezesa ZPAF w latach 1988-1989.
Jest fotografem, publicyst
ą, krytykiem i teoretykiem fotografii, działaczem społecznym,
organizatorem ruchu fotograficznego pejza
żystów polskich, komisarzem ogólnopolskich
wystaw fotografii krajobrazowej, redaktorem i wspó
łautorem między innymi almanachu
"Mistrzowie Polskiego Pejza
żu" (2000) oraz "Kieleckiej Szkoły Krajobrazu" (2002).
By
ł jednym z twórców i głównym animatorem kierunku artystycznego określanego jako
"Kielecka Szko
ła Krajobrazu". Po 50 latach pracy twórczej, Paweł Pierściński zdecydował
si
ę w 2004 roku na spalenie 262 tysięcy naświetlonych przez siebie negatywów w domowej kuchni
w
ęglowej w reakcji na brak zainteresowania przejęciem jego archiwum. Autor nie chciał,
by po jego
śmierci negatywy trafiły na śmietnik, tak jak stało się to np. z negatywami Jana Bułhaka.
Przez to kr
ążące wśród kolekcjonerów ręcznie wykonane przez autora odbitki są dziś prawdziwymi
unikatami, wykonywanymi na dodatek w bardzo krótkich seriach. Mimo dzisiejszych mo
żliwości
digitalizacji i utrwalania obrazu Pawe
ł Pierściński nie zdecydował się na duplikowanie tych prac
np. w formie wydruków. Z pewno
ścią podnosi to wartość rynkową tych prac.