Stanisław Pręgowski
Urodził się w 1940 roku w Brześciu Kujawskim, od 1964 związany z Piłą, gdzie rozpoczął życie
zawodowe jako oficer lotnictwa, z wykszta
łcenia jest bowiem inżynierem lotniczych silników
odrzutowych. Fotografi
ą, jak sam mówi, zajmował się od „zawsze”, dlatego też od chwili przybycia
do Pi
ły włączył się aktywnie w życie kulturalne miasta, działając w amatorskim ruchu fotograficznym.
By
ł między innymi współorganizatorem i założycielem Pilskiego Towarzystwa Fotograficznego
oraz pomys
łodawcą i wieloletnim kuratorem Międzynarodowego Biennale Fotografii „Dziecko”.
W Pilskim Domu Kultury za
łożył i prowadził w latach 1985-2000 Galerię „P”, w której
prezentowa
ł fotografie autorów z kraju i zagranicy.
Stanis
ław Pręgowski jest autorem kilku wystaw indywidualnych, publikował prace w licznych
folderach, almanachach i albumach m.in. „Akt”, „Venus polska”. W roku 2001 Wydawnictwo
Kurpisz wyda
ło jego album pt. „Ludzie i kamienie”. Jest też laureatem międzynarodowych
i krajowych konkursów fotograficznych.
W swej pracy zajmuje si
ę przede wszystkim fotografią czarno-białą oraz technikami szlachetnymi
jak solaryzacja i guma, która stanowi jego g
łówne zajęcie. Tą ponad 100-letnią technikę opanował
do perfekcji, osiągając znakomite rezultaty. Klimat jego gum przywodzi na myśl najlepsze prace
gumistów z okresu tzw. impresjonizmu fotograficznego. Podobnie jak w pracach czarno-bia
łych
w jego gumach wida
ć wrażliwość, finezję i perfekcję warsztatu.
Od 1990 roku nale
ży do Związku Polskich Artystów Fotografików, jego liczne prace znajdują się
w kolekcjach prywatnych i galeriach w kraju oraz za granicą, m.in. w Instytucie Alinari we Florencji,
w zbiorach Watyka
ńskich, w Czechach, Austrii, Niemczech, Kanadzie, USA.