Tomasz Mościcki
Z zawodu krytyk teatralny i dziennikarz. Absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze PWST w Warszawie. Publikuje regularnie w prasie codziennej i specjalistycznej, pracuje również dla Polskiego Radia.
W fotografii najbardziej interesuje go krajobraz, cz
ęsto posługuje się historycznymi procesami
fotograficznymi (g
łównie gumą dwuchromianową a także talbotypią).
W ci
ągu kilku ostatnich lat fotografuje wschodnią granicę Polski, pogranicze kultur i religii.
Zainteresowanie prawos
ławiem zaowocowało wystawą poświęconą Świętej Górze Grabarce
(Galeria Krytyków POKAZ, 2000), a tak
że trzykrotnym wyjazdem na Świętą Górę Athos w Grecji
i przygotowywanymi wystawami, b
ędącymi owocem tych tym podróży. Jest autorem wielu wystaw
prezentowanych w Polsce i poza granicami kraju. Cz
łonek ZPAF od 1995 roku. Działał społecznie
we w
ładzach Związku. Interesuje się muzyka dawną, działa na rzecz rozwoju tego ruchu w naszym
kraju, kolekcjonuje tak
że stare polskie piosenki.